Spring til hovedindhold


Generelle regler

Tilmelding og framelding - hf-enkeltfag

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til administrationen senest 7 hverdage før eksamen.
Framelding vil kunne få konsekvenser for din studieaktivitet og dermed SU.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Eksamensdatoer og -lokaler

Kan ses i LUDUS Web.

Eksamenssammenfald

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til eksamenskontoret straks efter offentliggørelsen.

Du skal især være opmærksom på sammenfald af eksamensdage, hvis du skal til eksamen på flere afdelinger, herunder fag på fjernundervisning.

Billedlegitimation

Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette kontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag, (dog er det senest kl. 8:00 mange steder). Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).

Sygeeksamen

For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen.

NB – der er særlige vilkår for GS-kursister (ingen sygeeksamen). Kontakt GS-koordinatoren for yderligere oplysning.

Udeblivelse fra eksamen - hf-enkeltfag

Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding (som selvstuderende) og efter en ny deltagerbetaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

Snyd

Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret eller du får tildelt karakteren ”-3”. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd. Bemærk at HF & VUC FYN kontrollerer brugen af internet under eksamen!

Eksamensklager

Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (eksamensgrundlaget, eksamensforløbet og bedømmelsen), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. Se klagevejledningen her

Karakterer

Karakterer for alle prøver kan ses i LUDUS Web under dit login.

Fuldt hf-eksamensbevis

Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, hvis du skal afslutte en fuld hf. Fristen fastsættes på dit undervisningssted. Hvis du har karakterer fra andre skoler end HF & VUC FYN skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse. 

Eksamensbeviser - hf-enkeltfag

Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode.

Skriftlig eksamen

Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan HF & VUC FYN tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

Kommunikation under prøven

Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver.
Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.

Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.

HF & VUC FYN kontrollerer brugen af internet!

Høretelefoner

Prøven skal foregå i så rolige omgivelser som muligt.

Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.

Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre.

Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver.

Brugen af computer ved prøver

Du skal medbringe din egen computer ved alle prøver. Andet udstyr hvormed man kan kommunikere med andre eller få adgang til internettet må ikke medbringes.

Du er selv ansvarlig for at kunne opstille og betjene computer og evt. printer, såfremt du ønsker at printe undervejs.

Du er selv ansvarlig for at gemme dine dokumenter under prøven. Du skal selv medbringe evt. usb-nøgle.

I nogle fag er det kun tilladt at bruge computer under 2. delprøve.

Under prøven må du kun benytte dig af undervisningsstedets netværk.

Brug af digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler under prøven

  • Du har kun adgang til digitale undervisningsmaterialer og elektroniske hjælpemidler, der har været anvendt i undervisningen, og som indgår i undervisningsbeskrivelsen for faget.
    Dine egne notater og andre arbejder skal du have downloadet til din computer inden prøves afholdelse, med mindre de har en sådan karakter, at de ikke kan downloades.
  • Du må kun gå på internettet for at finde undervisningsmaterialer, e-læringsbøger, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login, og såfremt disse ikke kan downloades til din computer.
    Vi kan dog ikke garantere mod fx strømsvigt og systemnedbrud, så det anbefales at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign.
  • I fremmedsprogene må der ikke anvendes oversættelsesgeneratorer.

Hvor må du skrive

Microsoft Office (Word/Excel/powerpoint) og OpenOffice/LibreOffice og iWork/Pages (på Mac) og fx lokalt installerede programmer du har anvendt i matematik.
Du må IKKE anvende Cloud-baserede tjenester som fx Office365, OneDrive, Google Docs, dokumenter i Dropbox/Google Drev.
Programmerne Dropbox og Google Drev/File Stream SKAL være lukkede.

Aflevering af prøvebesvarelse

Papir: Besvarelsen lægges i et af VUC udleveret omslag med eksaminandens underskrift. Alle sider skal kunne identificeres med dit navn, og alle sider skal være nummererede.
Digital: Ved netprøver downloades prøveoplægget og besvarelsen uploades/afleveres i det netbaserede prøveafviklingssystem: Netprøver.dk.
Det er et krav, at afleveringen sker i pdf-format. Det er vigtigt, at du inden den skriftlige prøve orienterer dig i brugervejledningen for elever og tester din computer på www.netproever.dk

Der er som udgangspunkt ingen print-servicering fra HF & VUC FYNs side ved netprøver. Du kan medbringe din egen printer til udskrivning.

Aflevering før tid

Opgaveformulering, prøvebesvarelser, kladder samt din computer må ikke fjernes fra lokalet så længe prøven er i gang.

Afvikling af skriftlige prøver under særlige omstændigheder

Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret (fx storm og snevejr). Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan eksaminanderne aflægge prøve i den efterfølgende prøvetermin som sygeeksamen, dvs. uden ny deltagerbetaling på hf-enkeltfag.

Hvis der lyder alarm af den ene eller den anden årsag, så følges de retningslinjer, som normalt gælder for den slags situationer i huset, og alle forlader bygningen og mødes på samlingsstedet.

Tekniske udfordringer

Opstår der under prøven problemer med din computer, kan HF & VUC FYN i begrænset omfang yde bistand og tilbyde lån af erstatnings-computer.
En egentlig problemløsning kan ikke påregnes. Det samme gælder ved brug af egen printer.

Mundtlig eksamen

Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales med læreren på de enkelte hold eller via administrationen.

Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet. Henvend dig omgående på kontoret!

Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet udleveret og du vil få en karakter.

En mundtlig prøve er en faglig samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor afgør, hvornår eksaminationen er færdig.

Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

Kommunikation under prøven

Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.
Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
HF & VUC FYN kontrollerer brugen af internet!

Høretelefoner

Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen.

Netadgang i forberedelsestiden ved de mundtlige prøver, hvor forberedelsen finder sted på skolen

Du har kun adgang til digitale undervisningsmaterialer og elektroniske hjælpemidler, der har været anvendt i undervisningen.
Dine egne notater og andre arbejder skal du have downloadet til din computer inden prøves afholdelse.
Du må kun gå på internettet for at finde e-læringsbøger, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login.
Vi kan dog ikke garantere mod fx strømsvigt og systemnedbrud, så det anbefales at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign.
I fremmedsprogene må der ikke anvendes oversættelsesgeneratorer.

Afvikling af mundtlige prøver under særlige omstændigheder

Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret (fx storm og snevejr)! Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan eksaminanderne aflægge prøve i den efterfølgende prøvetermin som sygeeksamen, dvs. uden ny deltagerbetaling på hf-enkeltfag.

Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00 på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses via sms-besked fra administrationen.

Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt.

Hvis der lyder alarm af den ene eller den anden årsag, så følges de retningslinjer, som normalt gælder for den slags situationer i huset, og alle forlader bygningen og mødes på samlingsstedet.

Hvad kan vi hjælpe dig med?